Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia a bezpečnosť spracúvania osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

I.
Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je NFI, s.r.o. IČO 52 640 019 so sídlom Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenkso, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73182/L (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  – adresa: NFI, s.r.o., Poliklinika LM, Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenkso
  – e-mail: protocol@nfidiet.sk
  – telefón: 0919 201 133
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnj, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nevymenoval osobitného poverenca pre ochranu osobných údajov. Zodpovednými osobami sú konatelia spoločnosti.
II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

Návšteva webstránky – informácie od návštevníkov

 • IP adresa,
 • ID cookie, typ a verzia prehliadača, typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku,
 • typ a verzia prehliadača,
 • typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku.

Pre detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu, si prečítajte naše Ako využívame súbory cookies

Registrácia zákazníka

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 • rok narodenia
 • pohlavie
 • výška
 • váha
 • potravinové alergie
 • predpísaná liečba
 • ….

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
  • plnenie právnych povinností voči štátu,
  • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
IV.
Doba uchovávania údajov
 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
VI.
Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ služby Webmail (https://mail136.websupport.sk),
 • spoločnosť Zoom it s.r.o., Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava, IČO : 35930888
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.
VII.
Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.
VIII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk, najmä prístupového hesla, údajov poskytnutých podľa bodu I. a e-mailovej komunikácie.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
IX.
Záverečné ustanovenia
 1. Vyplnením internetového registračného formulára na našej stránke (www.nfidiet.sk) potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového registračného formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 07.01.2019.