VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Všeobecné obchodné podmienky na dodanie Služby
I.
Všeobecné ustanovenia
 1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom:
  • Poskytovateľ rozumie spoločnosť NFI, s.r.o., Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 640 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 73182/L (ďalej len ako „Dodávateľ“). Ďalšie kontaktné údaje poskytovateľa:
   – Korešpondenčná adresa: Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
   – Bankové spojenie: účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK80 1100 0000 0029 4607 6371
   – E-mail: protocol@nfidiet.sk
   – Tel. číslo: 0919 201 133
  • Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby dodávané poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP (ďalej len ako „Užívateľ“).
  • Internetovou stránkou sa rozumie internetová stránka www.nfiprotokol.sk prípadne iná internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky www.nfiprotokol.sk, a ktorej je Dodávateľ prevádzkovateľom.
  • Služby sú akékoľvek služby poskytované poskytovateľom, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke.
  • Odberateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom podnikania.
  • Predmetom Zmluvy o poskytnutí Služieb je poskytovanie akýchkoľvek Služieb (ďalej len ako „Zmluva o poskytnutí Služieb“), ktoré sú uvedené na Internetovej stránke.
  • Zmluva je medzi Dodávateľom a Užívateľom uzavretá v súlade s Článkom III. ods. 4. týchto VOP elektronickými prostriedkami na diaľku alebo osobne v priestoroch poskytovateľa.
  • Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Odbor výkonu dozoru, so sídlom: Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina.
  • V prípade Užívateľov portálu www.nfiprotokol.sk sa VOP a Zmluva o poskytnutí Služieb uzatvárajú v slovenskom jazyku. Pre užívateľov portálov www.nfidiet.com a www.nfidiet.co.uk sa VOP a Zmluva o poskytnutí Služieb uzatvárajú v anglickom jazyku.
  • Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní Služby. Odlišné dojednania v zmluve o poskytovaní služby majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti dodávateľa a užívateľa pri poskytnutí́ služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí́ služby, ak nie je v týchto VOP uvedené alebo s objednávateľom individuálne dohodnuté́ inak.
II.
Informácie o dodávaných službách

Službou dodávanou dodávateľom je vypracovanie individuálneho stravovacieho plánu (ďalej len „NFI protokol“) na určité časové obdobie. NFI protokol je špeciálne vyvinutý stravovací protokol využívajúci vzájomnú chemickú interakciu jednotlivých zložiek potravy na cielené odbúravanie lipidov z tela. NFI protokol pozostáva prevažne zo strukovín, orechov, semien, ovocia a zeleniny. Neobsahuje žiadne potraviny živočíšneho pôvodu. Kombinácie potravín sú vytvorené tak, aby odbúravanie lipidov z cieľových oblastí bolo čo najúčinnejšie a v čo najkratšom časovom období. Pre každého pacienta sú NFI chemické reakcie presne kalkulované na základe vstupných údajov, ako je napríklad vek, výška, váha, pohlavie, pohybová aktivita, laboratórne výsledky krvi, predpísaná liečba antidiabetikami alebo inzulínom, takže dosiahnutý výsledok nie je nikdy náhodný. Keďže presnosť výpočtu chemických reakcií je pri NFI diéte veľmi dôležitá, plány sa musia prepočítať na základe novo dosiahnutej hmotnosti najneskôr každé dva týždne (v priebehu dvoch týždňov môže dôjsť k úbytku hmotnosti aj 5-6 kg) a tiež na základe zmeny v zdravotnom stave pacienta (pokles krvného tlaku a glykémií). NFI protokol je pre daného jednotlivca vždy plne nutrične vyvážený, čiže počas jeho nasledovania nie je potrebné brať žiadne podporné vitamíny alebo minerály.

III.
Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí služby
 1. Vyplnením kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Objednávateľ a Dodávateľ ešte ničím nezaväzujú.
 2. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito VOP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí celú cenu za Službu podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP. Súhlas s VOP môže Objednávateľ udeliť zaškrtnutím súhlasného boxu pri vypĺňaní Registračného formulára, prípadne na základe elektronickej (e-mailovej), telefonickej alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Za najneskorší moment súhlasu s týmito VOP je úhrada platby Objednávateľom podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP, ak nie je preukázaný skorší moment súhlasu.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto VOP (článok V.) po prijatí ceny za Službu.
 4. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je cena za dvojtýždňový NFI protocol uvedená na www.nfiprotokol.sk v sekcii “Cenník“. Táto cena je tiež uvedená v NFI účte Užívateľa v sekcii “Kúpiť NFI protokol“. Rozdielna cena môže byť dojednaná iba v špecifických prípadoch (napr. Diabetik 1. Typu) na základe e-mailovej komunikácie s Dodávateľom.
 5. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu protocol@nfidiet.sk.
 6. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom. V prípade platby cez Slovenskú poštu je to doručenie informačného listu Slovenskou poštou dodávateľovi.
IV.
Platobné podmienky
 1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke. Dodávateľ nie je platcom DPH.
 2. Pri objednávke cez Internetovú stránku sa cena Služby uhrádza vopred na základe ceny a údajov pre platbu uvedených v sekcii “Cenník“ a tiež v NFI účte Užívateľa v sekcii “Kúpiť NFI protokol“. V prípade internetovej Objednávky nie je potrebné uviesť Variabilný symbol / číslo faktúry (ďalej len “VS“). Na identifikáciu užívateľa slúži meno platcu prípadne meno uvedené v “Správe pre prijímateľa“ ak je odlišné od mena platcu. Po obdržaní platby (bankový prevod z inej banky ako je banka Dodávateľa môže trvať aj 2 – 3 dni) Dodávateľ zašle Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje platbu Objednávateľa.
 3. Pri osobnom odbere Služby v priestoroch Dodávateľa je Užívateľovi vystavená a vytlačená faktúra priamo v ordinácii. Doba splatnosti je 4 dni a ako VS Užívateľ uvedie pri platbe číslo faktúry.
 4. Nakoľko Dodávateľ nie je platcom DPH cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty.
 5. V prípade, že Užívateľ uhradí cenu za Službu, ktorá je evidentne chybná (nižšia ako cena uvedená na Internetovej stránke), Dodávateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.
 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na Internetovej stránke s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.
V.
Dodacie podmienky
 1. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred poskytnutím služby počas vypĺňania Registračného formulára. E-mailová adresa Objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „.doc“, „.xlsx“ a „.pdf“ formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.
 2. NFI protocol je zaslaný Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu vo formáte pdf. Typická dodacia lehota je najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby alebo e-mailovaej objednávky.
 3. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia kompletnej a riadne podpísanej dokumentácie Dodávateľovi. Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Dodávateľa záväzné a Dodávateľ nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.
 4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uzavretí Zmluvy o pokytnutí Služby priebežne sa informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky alebo osobne.
VI.
Udelenie súhlasu

Počas vypĺňania registračného formulára Príjemca udeľuje súhlas s obchodnými podmienkami. Zašktnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ Príjemca taktiež súhlasí so Zásadami spracovania a ochrany jeho osobných údajov ktoré poskytol Poskytovateľovi.

Celosvetovo platné všeobecné obchodné podmienky
(NFI Diet Worldwide Terms and Conditions)

The page herein (together with the documents referred to on it) tells you the terms and conditions on which we supply any of the products (“the Products, plans, items”) listed on our website to you.

Please read fully and carefully these terms and conditions before placing any order of any of our products from our website.

You should understand that by ordering any of our Products, you agree to be bound by these terms and conditions.

We advise you that you should print a copy of these terms and conditions for future reference.

To accept these conditions please click on the button marked “I Accept” at the end of these terms and conditions if you accept them.

Please understand that if you refuse to accept these terms and conditions, you will not be able to order any Products, plans or items from our web-site.

1. INFORMATION ABOUT US

We operate the websites: www.nfiprotokol.sk, www.nfidiet.com, www.nfidiet.co.uk, www.nfidiet.cz

Copyright registration number: 284726104

Account number: 148535

2. YOUR STATUS

Upon placing an order through our website, you warrant and agree that: (1) you are legally capable of entering into binding contracts; and
(2) you are at least 18 years old and not over 80

(3) You are aware of the program you are eligible for;
(4) you are buying the product(s) for yourself;
(5) you acknowledge that you should seek medical advice before starting any weight loss program;
(6) you are aware that you should not use the Product(s), plan(s) or item(s) if you are over the age of 80, underweight, breastfeeding, bariatric surgery, pregnant, or have any other medical condition which affects your dietary requirement which also include behaviour disorders or eating dis-orders (such as bulimia and anorexia).

3. HOW THE CONTRACT IS FORMED BETWEEN YOU AND US

3.1 All contracts are completely exclusively on line via one of the websites as referred to in paragraph “1. INFORMATION ABOUT US”, unless otherwise stated in written form and agreed by both parties.

4. AFTER PLACING AN ORDER

4.1 After placing an order, you will receive an e-mail from us acknowledging that we have received your order. Please note that this does not mean that your order has been accepted. Your order constitutes an offer to us to buy the Product(s). All orders are subject to acceptance by us, and we will confirm such acceptance to you by sending you an e-mail that confirms the Product(s) that you have ordered (“the Confirmation Email”). The con-tract between us (“the Contract”) will only be formed when we send you the Confirmation Email.

4.2 The Contract will relate only to those Products we have confirmed in the Confirmation email. We will not be obliged to supply any other Products which may have been part of your order until the order of such Products has been confirmed in a separate Confirmation Email.

4.3 We will send to you a further email when the Products have been dis-patched to you along with details to enable you to track your order (“the Dispatch Email”).

5. AVAILABILITY AND DELIVERY

Your order will be fulfilled by the delivery date set out in the Confirmation Email or, if no delivery date is specified, then within a reasonable time of the date of the Confirmation Email, unless there are exceptional circumstances.

We aim to give you next working day delivery (if the option next day delivery is chosen from the drop down menu at the checkout) if you live in Mainland UK ( or 2 working days delivery for; Islands, Highlands & NI) and place your order before 12pm on a working day Monday to Thursday. Orders placed on a Friday will not be delivered until Monday. However we are not responsible for any delivery problems / delays / weather conditions that the courier may encounter which result in a delay in delivery. There-fore we are not always able to guarantee next working day delivery, but we will delivery your parcel to you within a reasonable period of time.

6. RISK AND TITLE

6.1 The Products will be at your risk from the time of delivery.

6.2 Ownership of the Product(s) will only pass to you when we receive full payment of all sums due in respect of the Product(s), including delivery charges where applicable.

7. PRICE AND PAYMENT

7.1 The price of the Products and our delivery charges will be as quoted on our website from time to time, except in cases of obvious error.

7.2 Product prices include VAT.

7.3 Product prices and delivery charges are liable to change at any time, but changes will not affect orders in respect of which we have already sent you a Confirmation Email.

7.4 Our site contains a large number of Products and it is always possible that, despite our best efforts, some of the Products listed on our site may be incorrectly priced. We will normally verify prices as part of our confirmation procedures so that, where a Product’s correct price is less than our stated price, we will charge the lower amount when confirming the order of the Products to you. If a Product’s correct price is higher than the price stated on our site, we will normally, at our discretion, either contact you for instructions before dispatching the Product, or reject your order and notify you of such rejection.

7.5 We are under no obligation to provide the Product to you at the incorrect (lower) price, even after we have sent you a Confirmation Email, if the pricing error is obvious and unmistakable and could have reasonably been recognised by you as an error.

7.6 Payment for all Products must be via PayPal or by direct bank transfer. We will not dispatch your order until payment has been received in full.

8. OUR REFUNDS POLICY

8.1 We are governed by The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (“the Regulations”). The statutory rights of cancelation under the Regulations do not apply to certain products such as food and personalised items. As the Products we are selling are perishable food items, the Regulations relating to the return of unwanted goods do not apply.

8.2 We are committed to selling only high quality products but we also know that, for one reason or another, there may be a time when you need to exchange or return something you’ve ordered from us. We will refund any unused Product returned within 5 days of the date on the receipt of your order, provided you can show us your dispatch note and/or receipt and the Product is in a reasonable, re-saleable condition, with it’s original packaging. We will examine the returned Products and will notify you of your refund via email within a reasonable period of time. We will usually process the refund due to you as soon as possible and, in any case, with-in 30 days of the day we confirmed to you via e-mail that you were entitled to a refund. We will refund the price of the Products in full. However, you will be responsible for the cost of postage and returning the item to us.

8.3 If you return a Product to us for any other reason (for instance, be-cause have notified us in accordance with clause 17 that you do not agree to a change in these terms and conditions or in any of our policies, or be-cause you consider that the Product is defective), we will examine the re-turned Products and will notify you of your refund via e-mail within a reasonable period of time. We will usually process the refund due to you as soon as possible and, in any case, within 30 days of the day we confirmed to you via e-mail that you were entitled to a refund. We will refund the price of a defective Products in full, any applicable delivery charges and any reasonable costs you incur in returning the item to us.

8.4 We will usually refund any money received from you using the same method originally used by you to pay for your purchase. Please note refunds will be made to the original account only and will be subject to deduction of any transaction or banking charges that were incurred from any transaction.

9. WARRANTY

We warrant to you that any Products purchased from us through our site will, on delivery, conform with its description, be of satisfactory quality, and be reasonably fit for all the purposes for which products of that kind are commonly supplied.

10. OUR LIABILITY

10.1 Subject to clause 10.2, if we fail to comply with these terms and conditions, we shall only be liable to you for the purchase price of the Products. Nothing in this agreement excludes or limits our liability for:

10.2
(a) death or personal injury caused by our negligence;
(b) fraud or fraudulent misrepresentation;
(c) any breach of the obligations implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979;
(d) defective products under the Consumer Protection Act 1987; or
(e) any other matter for which it would be illegal for us to exclude or at-tempt to exclude our liability.

11. WRITTEN COMMUNICATIONS

Applicable laws require that some of the information or communications we send to you should be in writing. When using our site, you accept that communication with us will be mainly electronic. We will contact you by email or provide you with information by posting notices on our website. For contractual purposes, you agree to this electronic means of communication and you acknowledge that all contracts, notices, information and other communications that we provide to you electronically comply with any legal requirement that such communications be in writing. This condition does not affect your statutory rights.

12. NOTICES

All notices given by you to us must be given to NFI Diet at either of the two addresses info@nfidiet.co.uk, info@nfidiet.com. We may give notice to you at either the e-mail or postal address you provide to us when placing an order, or in any of the ways specified in clause 11 above. Notice will be deemed received and properly served immediately when posted on our website, 24 hours after an email is sent, or three days after the date of posting of any letter. In proving the service of any notice, it will be sufficient to prove, in the case of a letter, that such letter was properly addressed, stamped and placed in the post and, in the case of an email, that such email was sent to the specified email address of the addressee.

13. TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

13.1 The contract between you and us is binding on you and us and on our respective successors and assignees.

13.2 You may not transfer, assign, charge or otherwise dispose of a Con-tract, or any of your rights or obligations arising under it, without our prior written consent.

13.3 We may transfer, assign, charge, sub-contract or otherwise dispose of a Contract, or any of our rights or obligations arising under it, at any time during the term of the Contract.

14. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

14.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by events outside our reasonable control (“the Force Majeure Event”).

14.2 A Force Majeure Event includes any act, event, non-happening, omission or accident beyond our reasonable control and includes in particular (without limitation) the following:
(a) strikes, lock-outs or other industrial action;
(b) civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist at-tack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war;
(c) fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster;
(d) impossibility of the use of railways, shipping, aircraft, motor transport or other means of public or private transport;
(e) impossibility of the use of public or private telecommunications net-works; and
(f) the acts, decrees, legislation, regulations or restrictions of any government.

14.3 Our performance under any Contract is deemed to be suspended for the period that the Force Majeure Event continues, and we will have an extension of time for performance for the duration of that period. We will use our reasonable endeavours to bring the Force Majeure Event to a close or to find a solution by which our obligations under the Contract may be performed despite the Force Majeure Event.

15. WAIVER

15.1 If we fail, at any time during the term of a Contract, to insist upon strict performance of any of your obligations under the Contract or any of these terms and conditions, or if we fail to exercise any of the rights or remedies to which we are entitled under the Contract, this will not constitute a waiver of such rights or remedies and will not relieve you from compliance with such obligations.

15.2 A waiver by us of any default will not constitute a waiver of any sub-sequent default.

15.3 No waiver by us of any of these terms and conditions will be effective unless it is expressly stated to be a waiver and is communicated to you in writing in accordance with clause 14 above.

16. SEVERABILITY

If any of these terms and Conditions or any provisions of a Contract are determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision will to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law.

17. OUR RIGHT TO VARY THESE TERMS AND CONDITIONS

17.1 We have the right to revise and amend these terms and conditions from time to time to reflect changes in market conditions affecting our business, changes in payment methods, changes in relevant laws and regulatory requirements and changes in our system’s capabilities.

17.2 You will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time that you order products from us, unless any change to those policies or these terms and conditions is required to be made by law or governmental authority (in which case it will apply to orders previously placed by you), or if we notify you of the change to those policies or these terms and conditions before we send you the Dispatch Confirmation (in which case we have the right to assume that you have accepted the change to the terms and conditions, unless you notify us to the contrary within seven working days of receipt by you of the Products).

18. LAW AND JURISDICTION

Contracts for the purchase of Products through our site and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by English law. Any dispute or claim arising out of or in connection with such Contracts or their formation (including non-contractual disputes or claims) will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Scotland, England and Wales.